Jivamukti Yoga Loft in der Buttermelcherstr.

Freitag, 31. Juli 2015

09:15 – 10:45 h Jivamukti Basic Claudia
11:00 – 12:30 h Jivamukti Open Wenzel V.
11:00 – 12:30 h Mamibaby Kali (engl.) V.
15:00 – 16:00 h Jivamukti Spiritual Warrior Zsuzsanna
15:00 – 16:00 h Satsang Kids Yoga 3 – 5 Entfällt! V.
17:00 – 18:30 h Medium Michi
17:00 – 18:00 h Musik/Rhythmus Satsang Jan
18:30 – 20:00 h Jivamukti Basic Andrea W.
19:00 – 20:30 h Jivamukti Open Petros
20:45 – 21:45 h Meditation & Satsang Entfällt! V.

Samstag, 01. August 2015

10:00 – 11:30 h Medium Kali (engl.) V.
10:30 – 11:45 h Pränatal Anne
12:30 – 14:00 h Jivamukti Open Kali (engl.) V.
15:00 – 16:30 h Jivamukti Basic Daniela
17:00 – 18:30 h Jivamukti Open Kari (engl.)
18:45 – 20:15 h Medium Marie

Sonntag, 02. August 2015

10:00 – 11:30 h Jivamukti Open Nadja
12:00 – 13:30 h Medium Nadine
17:00 – 18:30 h Jivamukti Basic Ekaterini V.
17:00 – 18:30 h Medium Zsuzsanna
18:45 – 20:15 h Jivamukti Open Marie

Montag, 03. August 2015

09:15 – 10:45 h Jivamukti Basic Marie
11:00 – 12:30 h Jivamukti Open Laurie V.
13:00 – 14:00 h Jivamukti Spiritual Warrior Kari (engl.)
18:30 – 20:00 h Jivamukti Basic Nadine
18:30 – 20:00 h Medium Gabriela V.
20:15 – 21:45 h Jivamukti Basic Chris
20:15 – 21:45 h Jivamukti Open Laurie V.

Dienstag, 04. August 2015

07:30 – 08:30 h Jivamukti Spiritual Warrior Jutta
10:30 – 12:00 h Jivamukti Open easy NN V.
16:30 – 18:00 h Jivamukti Open easy Wenzel
17:00 – 18:00 h Gentle 60min Antje
18:30 – 20:00 h Jivamukti Open easy Laurie V.
18:30 – 20:00 h Medium Antje
20:15 – 21:45 h Jivamukti Basic Ira
20:15 – 21:45 h Jivamukti Open Carmen

Mittwoch, 05. August 2015

09:15 – 10:45 h Jivamukti Open easy Kari (engl.)
11:00 – 12:30 h Jivamukti Basic Ira V.
11:00 – 12:30 h Mamibaby Anne
13:00 – 14:00 h Jivamukti Spiritual Warrior Martina
16:30 – 18:00 h Jivamukti Basic Laurie V.
17:00 – 18:00 h Satsang Teens Entfällt! V.
18:30 – 20:00 h Jivamukti Open Antje
18:30 – 20:00 h Pränatal Sanne
20:15 – 21:45 h Jivamukti Basic Antje
20:15 – 21:45 h Jivamukti Open easy Anett V.

Donnerstag, 06. August 2015

07:30 – 08:30 h Jivamukti Spiritual Warrior Andrea W.
09:15 – 10:45 h Jivamukti Basic Laurie V.
11:00 – 12:30 h Jivamukti Open easy Gabriela
16:30 – 18:00 h Medium Anett
16:30 – 17:30 h Satsang Kids 5 – 11 Szonja
18:30 – 20:00 h Jivamukti Basic Antje
18:30 – 20:00 h Jivamukti Open Kari (engl.) V.
20:15 – 21:45 h Medium Antje
20:15 – 21:45 h Workshop Laurie V.