Jivamukti Yoga Loft in der Buttermelcherstr.

Freitag, 27. Februar 2015

09:15 – 10:45 h Jivamukti Basic Claudia
11:00 – 12:30 h Jivamukti Open Marie
15:00 – 16:00 h Jivamukti Spiritual Warrior Zsuzsanna
15:00 – 16:00 h Satsang Kids Yoga 3 – 5 Szonja
17:00 – 18:00 h Gentle Silke
17:00 – 18:30 h Medium Michi
18:30 – 20:00 h Jivamukti Basic Silke V.
19:00 – 20:30 h Jivamukti Open Petros
20:45 – 21:45 h Meditation & Satsang Petros

Samstag, 28. Februar 2015

10:00 – 11:30 h Medium Kali (engl.) V.
10:30 – 11:45 h Pränatal Anne
12:30 – 14:00 h Jivamukti Open Gabriela
15:00 – 16:30 h Jivamukti Basic Chris V.
17:00 – 18:30 h Jivamukti Open Kari (engl.)
18:45 – 20:15 h Medium Marie

Sonntag, 01. März 2015

10:00 – 11:30 h Jivamukti Open Nadja
12:00 – 13:30 h Medium Nadine
17:00 – 18:30 h Jivamukti Basic Tina
17:00 – 18:30 h Medium Zsuzsanna
18:45 – 20:15 h Jivamukti Open Marie

Montag, 02. März 2015

09:15 – 10:45 h Jivamukti Basic Marie
11:00 – 12:30 h Jivamukti Open Petros
13:00 – 14:00 h Jivamukti Spiritual Warrior Kari (engl.)
18:30 – 20:00 h Jivamukti Basic Nadine
18:30 – 20:00 h Medium Petros
20:15 – 21:45 h Jivamukti Basic Michi
20:15 – 21:45 h Jivamukti Open Petros

Dienstag, 03. März 2015

07:30 – 08:30 h Jivamukti Spiritual Warrior Jutta
10:30 – 12:00 h Jivamukti Open easy Petros
16:30 – 18:00 h Jivamukti Open easy Kali (engl.)
17:00 – 18:00 h Gentle 60min Antje
18:30 – 20:00 h Jivamukti Open easy Zsuzsanna
18:30 – 20:00 h Medium Antje
20:15 – 21:45 h Jivamukti Basic Monika
20:15 – 21:45 h Jivamukti Open Carmen

Mittwoch, 04. März 2015

09:15 – 10:45 h Jivamukti Open easy Kari (engl.)
11:00 – 12:30 h Jivamukti Basic Petros
11:00 – 12:30 h Mamibaby Anne
13:00 – 14:00 h Jivamukti Spiritual Warrior Martina
16:30 – 18:00 h Jivamukti Basic Shanaz
17:00 – 18:00 h Satsang Teens Sanne
18:30 – 20:00 h Jivamukti Open Antje
18:30 – 20:00 h Pränatal Sanne
20:15 – 21:45 h Jivamukti Basic Antje
20:15 – 21:45 h Jivamukti Open easy Shanaz

Donnerstag, 05. März 2015

07:30 – 08:30 h Jivamukti Spiritual Warrior Andrea W.
09:15 – 10:45 h Jivamukti Basic Zsuzsanna
11:00 – 12:30 h Jivamukti Open easy Gabriela
16:30 – 18:00 h Medium Jutta V.
16:30 – 17:30 h Satsang Kids 5 – 11 Szonja
18:30 – 20:00 h Jivamukti Basic Antje
18:30 – 20:00 h Jivamukti Open Petros
20:15 – 21:45 h Medium Antje
20:15 – 21:45 h Workshop Nina V.